Actualmente, os fins e actividades da Asociación de Personas Sordas de Ourense recóllense nos Estatutos e son os seguintes:

1.- A APSOU, asume a representación e defensa dos intereses das persoas xordas - con independencia das diversas situacións individuais- e a súa contorna do seu ámbito territorial, a cuxo efecto ten os fins e desenvolve as actividades seguintes:

a) Representar a nivel do devandito ámbito ás persoas que a integran, para o que participará nos foros sociais e Organismos públicos e/ou privados oportunos co fin de alcanzar a igualdade de oportunidades e unha plena participación social.

b) Traballar para alcanzar unha plena calidade de vida das persoas xordas e da súa contorna en todos os ámbitos do seu desenvolvemento e, concretamente, en aspectos tales como a autonomía persoal, e no desenvolvemento educativo, familiar e social, formativo-laboral, asistencial e na saúde mental.

c) Traballar dentro do seu ámbito de actuación para conseguir un marco legal que permita lograr a plena igualdade e participación social das persoas xordas. Por iso, manterá relacións adecuadas cos Organismos e Administracións públicas e/ou privadas do seu ámbito, achegándolles cantas peticións, informes, estudos e suxestións sexan oportunos.

d) Participar na investigación e difusión da Lingua de Signos Española, fomentando o bilingüismo e biculturalismo das persoas xordas de forma tal que a LSE teña o mesmo status que as linguas orais da contorna.

e) Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación potenciando e dando continuidade aos servizos de intérpretes de lingua de signos en todos os ámbitos da vida cotiá.

f) Fomentar e dinamizar as actividades culturais dentro do movemento asociativo de persoas xordas, en especial as relacionadas coa historia, a cultura e a lingua da Comunidade Xorda.

g) Sensibilizar á sociedade sobre as características, necesidades e demandas das persoas xordas e da súa contorna así como das entidades nas que esta se integra, a través de políticas de comunicación e difusión.

h) Promover e impulsar políticas de cohesión coas Administracións locais, comarcais e/ provinciais, para a consecución dos seus fins e intereses.

i) Cantas outras funcións considere necesarias a Asemblea Xeral ou resulten dos presentes Estatutos.

2.- Para a consecución dos anteriores fins e desenvolvemento das actividades citadas, a APSOU contará cos medios persoais e materiais adecuados e coa organización idónea, podendo promover a constitución doutras entidades ou participar nas xa constituídas cando resulte conveniente a tales efectos.

3.- As actividades que realiza a APSOU non están restrinxidas exclusivamente a beneficiar aos seus Membros Asociados, senón abertas a calquera posible beneficiario/a que reúna as condicións e caracteres esixidos pola índole dos seus propios fins.