Aviso legal

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE é unha compañía española con domicilio en RÚA RAMÓN CABANILLAS Nº 6, BAIXO E ENTRESOLLADO 32004 OURENSE, con número de identificación fiscal G-32015463

A utilización do sitio web polos usuarios implica a aceptación planea e sen reserva algunha de todas as condicións incluídas no Aviso Legal estea vixente en cada acceso ao sitio web. Dado que ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, o presente Aviso Legal, o usuario debe lelo atentamente en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar calquera dos contidos e servizos ofrecidos no sitio web, xa que este pode haber sufrindo modificacións.

Algúns servizos do sitio web poden estar sometidos a condicións particulares que substitúen, complementan ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser igualmente aceptas polos usuarios antes de iniciarse a prestación do servizo en cuestión.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE poderá libremente suspender, bloquear, interromper ou cancelar o servizo nos seguintes casos:

  1. para garantir a seguridade do servizo ou a canle de acceso,
  2. cando o sitio web sexa utilizado de forma fraudulenta ou abusiva,
  3. cando sexa necesario realizar operacións de mantemento ou reparación do servizo, e
  4. cando se produza un incumprimento por parte do usuario.

O acceso ao servizo web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que contratasen os usuarios. O acceso ao sitio web, e especialmente, a eventual contratación dos produtos e servizos que poidan ofrecer a través do mesmo, están reservados a persoas maiores de 18 anos, non facéndose ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE responsable das consecuencias derivadas do incumprimento desta medida.

Os usuarios comprométense a utilizar os servizos e contidos do sitio web de conformidade co establecido na Lei e no presente Aviso Legal, respondendo fronte a ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causar como consecuencia do incumprimento das devanditas obrigacións, e das actuacións levadas a cabo que sexan de carácter ilícito, neglixente, fraudulento, ou que contraveñan o principio de bo fe, os usos xeralmente aceptados ou a orde pública.

Queda expresamente prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos, lesivos dos bens, os intereses ou a reputación de ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE ou de terceiros, ou que de calquera outra forma dañén, sobrecarguen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos ou produtos e aplicacións informáticas ou de terceiros.

Política de privacidade

Nesta sección queremos manterlle informado de todos os aspectos relacionados coa protección dos seus datos de carácter persoal e o seu uso neste sitio web, de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante  RGPD)

Os datos de carácter persoal facilitados a través do envío de correo electrónico almacenaranse nun arquivo automatizado baixo a responsabilidade de ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE coa finalidade de responder as súas consultas, xestionar a nosa relación comercial así como informarlle sobre servizos ou produtos que puidesen ser do seu interese. Evidentemente, non é obrigatorio achegar á súa consulta ou encargo máis información que a imprescindible para establecer contacto ou, no seu caso, unha relación comercial con vostede. Con todo, de non facilitarnos, polo menos, un número de teléfono ou dirección de correo electrónico, é posible que non podamos responder a calquera dúbida ou cuestión que vostede queira facernos chegar.

Salvo comunicación en contra pola súa banda, ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE poderá utilizar os datos persoais que vostede nos proporcione, tanto para o mantemento de contactos comerciais con vostede, como para remitirlle información actualizada e exclusiva sobre os nosos produtos e servizos.

Igualmente, a web www.apsou.org recolle as imaxes de usuarios de ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE que autorizou a súa publicación. Lembrámoslle que o uso e tratamento que faga das devanditas imaxes deberá adecuarse ao RGPD, solicitando, entre outros requisitos, a autorización expresa dos seus titulares para calquera finalidade que non consista na súa mera visualización.

Se vostede é titular dalgunha imaxe, informámoslle dos seguinte:

  • Que as imaxes obtidas da súa persoa en ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE OURENSE integraranse nun tratamento que ten por finalidade a promoción publicitaria dos eventos da ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE OURENSE.
  • A obtención e publicación das imaxes depende exclusivamente da súa vontade sen que a mera entrada no local implique o seu tratamento.
  • Vostede poderá exercitar os seus dereitos tal como estipula o RGPD ou revogar a autorización anteriormente citada escribindo a: RÚA RAMÓN CABANILLAS Nº 6, BAIXO E ENTRESOLLADO 32004 OURENSE.
  • Paralelamente, as imaxes solicitadas coa finalidade arriba exposta será cedidas, previa autorización do seu titular, ás redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Flick consistindo no tratamento dos teus datos persoais nestas concretas contornas conforme ás súas particulares políticas de privacidade.
  • No contexto deste tratamento debe ter en conta que ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE OURENSE non pode dar de baixa os seus datos da rede social. O exercicio de calquera dereito deberá ser utilizado por vostede mesmo.
  • No caso de aparecer outras finalidades de uso, será convenientemente informado. Os datos que nos facilite serán tratados con confidencialidade e non serán cedidos nin revelados a ninguén.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE

Dirección responsable seguridade: Arriba indicada.

Correo electrónico responsable seguridade: apsou@apsou.org

Finalidade principal do tratamento: a finalidade será establecer, manter e xestionar a relación comercial e contractual.

Dereitos de protección de datos: vostede pode revogar en calquera momento o consentimento outorgado para as actividades de tratamento de datos persoais por parte de ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE, así como exercitar, se está interesado niso, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ou obxección ao tratamento de datos, portabilidade de datos, así como a non ser obxecto de decisións automatizadas.