A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da APSOU e estará composta por Membros Asociados e Colaboradores.

A Xunta Directiva é o órgano de representación da APSOU e exerce todas as funcións de goberno non reservadas en exclusiva á Asemblea Xeral, estando composto a partir de tres Membros Asociados/as, elixidos/as en lista pechada para todo o tempo de desempeño da súa función e podendo ser reelixidos/as sen limitacións. A actual Xunta Directiva está composta pola Presidencia, a Vicepresidencia, a Secretaría Xeral, as comisións e varias vocalías:

 • Presidente de Honra: D. Odilo Pérez Seoane
 • Membro de Honra: D. Ricardo Vila Domínguez
 • Presidenta: Dña. María Isabel Fernández Álvarez
 • Vicepresidenta: Dña. Estrella González Lorenzo
 • Secretaría Xeral: Dña. Beatriz González Freijedo
 • Comisión de Igualdade: Dña. Emilia Rodríguez Hermida
 • Comisión de Comunicacións: D. Martín Luis Becerra
 • Comisión de Cultura e Actividades: Dña. Sara Janeiro Vázquez
 • Comisión de Mocidade: Dña. Beatriz González Frejiedo
 • Comisión de Lingua de Signos Española: D. Martín Luis Becerra
 • Comisión de Maiores: Dña. Mª Esther Santos Pereira
 • Vogais: Dña. Sara Janeiro Vázquez, Dña. Mª Esther Santos Pereira e Dña. Emilia Rodríguez Hermida