R/ Ramón Cabanillas nº 6, baixo e entresollado 32004 Ourense
988 36 60 12 | 690 64 47 67
apsou@apsou.org
asociacion_personas_sordas_ou

* Información requirida.

Tomámonos moi en serio a protección dos datos dos nosos clientes, provedores e colaboradores. A información de carácter persoal que sexa solicitada de vostede incluído o seu e-mail, será incorporada a un tratamento confidencial, cuxo titular e responsable é ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE (CIF G32015463) sendo a súa finalidade xestionar a nosa relación comercial así como informarlle sobre servizos ou produtos que puidesen ser do seu interese. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a Lei esixe para que a información persoal que nos facilita e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou previo consentimento seu. Ten vostede dereito a exercitar os seus dereitos determinados polo Regulamento Xeral de Protección de Datos, dirixíndose por escrito á seguinte dirección: R/ RAMÓN CABANILLAS Nº 6, BAIXO E ENTRESOLLADO 32004 OURENSE, así como a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (R/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid).

Non se prevén nin cesións nin transferencias internacionais de datos. O prazo de conservación dos seus datos será o estritamente necesario para levar a cabo a relación comercial que nos une.